Tag: آرتروز

جستجو در بین تگ ها

خوردئی های خوب و بد برای آرتروز
بیماری ها

خوردنی های خوب و بد برای آرتروز

آرتریت روماتوئید (ورم مفاصل) یا آرتروز یکی از شایع ترین بیماری های خود ایمنی است. این بیماری تا 1.3 درصد از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد که در این میان، بانوان سهم بیشتری به خود اختصاص می دهند.

با سوپرفود به زندگیتان روشنی ببخشید

همیشه در کنار شما هستیم