خار پاشنه

خار پاشنه

خار پاشنه به صورت رسوب کلسیم در قسمت انتهایی پاشنه به وجود می‌آید. وجود فشار زیاد روی پا می‌تواند فرد را با التهاب و درد رو به رو کند و راه رفتن برای فرد سخت شود. چاقی و کمبود برخی از مواد مغذی می‌تواند در به وجود آمدن این بیماری نقش داشته باشد.